آقایان‎جوان‎جویای‏کار

آقایان‎جوان‎جویای‏کار , پیگیرباانگیزه‎بافن‎بیان‎قوی , که‎به‎درآمدبالابرای‎تغییرزندگی , خودمی‎اندیشندباماتماس‎بگیرند , درآمدماهیانه8م‎ باآموزش , رایگان،دسترسی‏به‎مترو،دامون

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

09125435358و44128412