چند نفر کمک آشپز ایرانی پز

چند نفر کمک آشپز ایرانی پز

  • تمام وقت
  • چند نفر کمک آشپز ایرانی پز , و ظرفشوی با جای خواب , پیروزی – اولویت مراجعه حضوری

تلفن تماس کارفرما / ایمیل کارفرما :

 

09100019801