ارسال یک آگهی

یک بسته را انتخاب کنید

 • خرید پلن:

  • 1 ارسال آگهی
  • 0 شغل ویژه
  • نمایش آگهی برای 30 روز
  • پشتیبانی 7 روز 24 ساعته

  • 5 ارسال آگهی
  • 3 شغل ویژه
  • نمایش اگهی برای 60 روز
  • پشتیبانی 7 روز 24 ساعته
  • مهلت استفاده : یک سال
  • 5 بار نردبان رایگان
  • نمایش در بخش آگهی ویژه
  • نمایش در اپلیکیشن کارنیک

  • 20 ارسال آگهی
  • 10 شغل ویژه
  • نمایش اگهی برای 60 روز
  • پشتیبانی 7 روز 24 ساعته
  • مهلت استفاده : یک سال
  • 20 بار نردبان رایگان
  • نمایش در بخش آگهی ویژه
  • نمایش در اپلیکیشن کارنیک

 • 12 ماه

  • 30 ارسال آگهی
  • 20 شغل ویژه
  • نمایش اگهی برای 60 روز
  • پشتیبانی 7 روز 24 ساعته
  • مهلت استفاده : یک سال
  • 30 بار نردبان رایگان
  • نمایش در بخش آگهی ویژه
  • نمایش در اپلیکیشن کارنیک

  • 1 آگهی رایگان
  • 1 ارسال آگهی
  • 0 شغل ویژه
  • نمایش آگهی برای 30 روز
  • پشتیبانی 7 روز 24 ساعته
  • انتشار در اپلیکیشن کارنیک
  • انتشار در شبکه های اجتماعی